Configure Azure Backup Server

I. Cấu hình Storage Pool

1. Add Disk cho Azure Backup Server

2. Online Disk

 photo 15_zpsiqiruojf.png

3. Mở Azure Backup Server -> vào tab Management -> Disks -> Add. Chọn Disk đã thực hiện Online lúc nãy. Bấm OK

Disk này sẽ được dùng để lưu trữ dữ liệu backup, và Azure Backup Server băm ra thành nhiều phân vùng dựa trên dữ liệu backup.

 photo 16_zpsfkfanrad.png

II. Cấu hình Online

1. Vào tab Online -> Configure. Popup Configure Subscription Setting Wizzard sẽ hiện ra. Nếu bạn sử dụng Proxy có thể điền các thông tin như yêu cầu.

 photo 17_zpscf0rmqwk.png

2. Throttling Setting cho phép bạn cấu hình Bandwidth cho quá trình Backup vào những khung giờ và ngày nào.

 photo 18_zpswwk1bxxx.png

3. Chọn Staging Location. Thư mục này có tác dụng sẽ đảm nhận việc transfer dữ liệu khi bạn restore từ Azure về.

Azure -> Staging Location -> Destination

 photo 19_zpsrlgf971g.png

4. Dùng Passphrase lúc bạn cài đặt Azure Backup Server để xác thực.

 photo 20_zpsvtevkmyu.png

5. Bấm Finish và hệ thống sẽ yêu cầu Mã Pin. Login vào Portal Azure và truy nhập vào đường dẫn của thông báo để lấy được Mã Pin.

Nhập Mã Pin vào và Submit.

 photo 21_zps3mtzcijv.png

6. Hoàn thành việc cấu hình Online.

 photo 22_zpscqmfmibi.png

III. Cấu hình Agent

1. Chọn tab Production Servers -> Add

 photo 23_zpsy7enrhgi.png

2. Chọn

 • Windows Server: cài đặt các agent lên Windows Server.
 • VMWare Servers: để bảo vệ các máy ảo trong VMWare

 photo 24_zpsvjpoyhyi.png

3. Chọn

 • Install Agents: cho các máy chưa cài đặt agents trước đó.
 • Attach Agents: cho các máy đã cài đặt agents rồi.

 photo 25_zpsokmkhczf.png

4. Chọn các máy bạn muốn backup resources trong đó. Azure Backup Server sẽ tự đẩy các bản cài đặt xuống và cài đặt agent tự động.

 photo 26_zpsotorz9ao.png

5. Nhập account domain có quyền access vào những máy agent đó để tự động cài đặt các Agents.

 photo 27_zps8kkzyzxp.png

6. Chọn Next -> chọn các yêu cầu sau khi cài hoàn tất Agents (Restart hoặc không Restart) -> Install.

 photo 28_zpsqhkllazi.png

7. Quá trình Install Agent hoàn thành.

 photo 29_zpsemve8dkm.png

IV. Cấu hình Protection Group

1. Protection group cho Files and Folders

1. Mở Azure Backup Server -> chọn tab Protection -> New

 photo Capture_zpsgujmwqie.png

2. Popup Create New Protection Group hiện ra.

 photo Capture_zpsoac1qklk.png

3. Chọn Next. Sau đó chọn kiểu protection group.

 • Servers: dành cho các server như SQL Server, Mail Server, File Server, …
 • Client: dành cho các máy người dùng như laptop, PC, …

 photo Capture_zps3oykxf4w.png

4. Chọn máy và tài nguyên bạn muốn backup.

 photo Capture_zpsoymzxoz4.png

5. Đặt tên cho Protection Group và chọn kiểu Backup

 • Backup to Disk: Dữ liệu sẽ được lưu vào Disk của Azure Backup Server
 • Backup to Cloud: Dữ liệu sẽ được chuyển từ Disk của Azure Backup Server lên Vaults trên Azure

 photo Capture_zpsm3slfpss.png

6. Lập lịch cho quá trình Backup to Disk

 • Retention range: Số ngày Recovery Point được lưu lại trong Disk. Giới hạn 499 ngày
 • Synchronization frequency: Sau bao lâu thì Azure Backup Server sẽ sync những thay đổi dữ liệu hoặc chỉ sync trước khi nó tạo ra recovery point. Nhỏ nhất là 15 phút / 1 lần và nhiều nhất là 24 tiếng / 1 lần
 • Recovery points for files: Lập lịch để tạo ra các recovery points tương ứng để Backup dữ liệu. Có thể chỉnh được nhiều khung giờ và các ngày khác nhau trong tuần.

 photo Capture_zps95yofezj.png

7. Chọn Next

8. Chọn kiểu Replica sau khi hoàn thành tạo Protection Group

 • Automatically over the network
  • Now: Sau khi hoàn thành việc tạo Protection Group dữ liệu sẽ được replica ngay lập tức
  • Later: Có thể lập lịch để replica dữ liệu. Lưu ý nên lập lịch replica lần đầu tiên trước khi việc tạo Recovery point xảy ra.

 photo Capture_zpszdiujki4.png

9. Chọn kiểu check của tính đồng bộ dữ liệu

 • Run a consistency check if a replica becomes inconsistent: Tự động check về tính đồng bộ của dữ liệu.
 • Run a daily consistency check according to the following schedule: Check theo lịch đã set.

 photo Capture_zpsiv1qnvc7.png

10. Chọn dữ liệu mà bạn muốn Backup lên Cloud.

 photo Capture_zps2yvilwut.png

11. Chọn thời gian Backup lên Cloud trong ngày. Giới hạn 2 lần / 1 ngày

 photo Capture_zpsmy7xvn1q.png

12. Lập lịch Backup lên Cloud. Hỗ trợ theo ngày, tháng, năm. Giới hạn 9999

 photo Capture_zpsl3yogroq.png

13. Chọn Next -> Create Group

 photo Capture_zpsnc2e7mwe.png

14. Quá trình tạo Protection Group hoàn thành.

 photo Capture_zpslxy4deuw.png

15. Sau khi tạo Protection Group thành công, ngay sau đó hệ thống sẽ tiến hành Replica để  tạo ra bản sao chép dữ liệu lần đầu tiên.

 photo Capture_zpsixju1ucy.png

16. Quá trình Replica thành công.

 photo Capture_zpsmiy2kqml.png

17. Có thể xem các công việc đã hoàn thành, sắp làm, đang diễn ra và những công việc thất bại ở tab Monitor của hệ thống.

 photo Capture_zpsdwhfsiz1.png

 2. Protection group cho SQL Database

1. Tạo protection group cho SQL Database

 photo Capture_zpslsk5eplm.png

2. Đặt tên protection group và chọn hình thức backup

 photo Capture_zpsp47lyp5j.png

3. Quá trình Consistency check và replica đầu tiên đang diễn ra.

 photo Capture_zpswofta0sp.png

4. Quá trình backup database hoàn tất.

 photo Capture_zpsmf85puhk.png

5. Bạn có thể tạo ra các recovery point bằng tay thay vì đợi đến lịch schedule bằng cách chuột phải vào item trong protection group chọn Create recovery point.

Trong đó bạn có thể tạo Recovery Point cho Disk và Online Recovery Point.

 photo Capture_zpsfvweg1tu.png

6. Lưu ý:

Sau khi tạo protection group, để thuận tiện cho quá trình tạo recovery point theo lịch được thành công thì:

 • Trong NT AUTHORITY\SYSTEM chọn server roles với quyền sysadmin và publlic.
 • Add NT Service\DPRMA vào mục Logins trong SQL Management Studio với roles public và sysadmin.

 photo Capture_zpsbvjepb3t.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s