Introduce and Setup Azure Backup

I. Giới thiệu

Với công nghệ Azure Backup, bạn có thể backup on-premises, private cloud hay public cloud. Windows Azure backup kết hợp nền tảng Windows Server và System Center cho phép bạn tự động backup dữ liệu tới cloud. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về Azure Backup cũng như hướng dẫn bạn cách thức thực hiện backup, quản lý và restore dữ liệu cho các máy vật lý on-premise thông qua Azure Backup Server.

Mô hình mô phỏng Azure Backup Server

 photo 1_zpshu68zfhw.png

II. Chuẩn bị và cài đặt

1. Chuẩn bị

  • Subcriptions trên Azure.
  • Windows Server 2012(SKU: Standard, Datacenter, Foundation) chạy Azure Backup Server. Framework 3.5.
  • Kết nối Internet.

2. Cài đặt

1. Login vào portal Azure để tạo Recovey Services Vault. Nếu không có Resource group bạn có thể tạo mới.

 photo 2_zpsb29lg9nz.png

2. Sau khi tạo thành công. Click vào Vaults và truy nhập vào Backup Insfrastructure -> Backup Configuration.

Ở đây sẽ định danh kiểu Storage Replication.

  • LRS: Duy trì 3 bản copy data trong 1 region. LRS có thể bảo vệ dữ liệu của bạn ở các lỗi thông thường. Nhưng lại không bảo vệ được khi hệ thống Azure gặp sự cố.
  • GRS: Duy trì 6 bản copy data, 3 bản ở region chính và 3 bản ở secondary region tương xứng với region chính mà MS sắp xếp dựa theo bảng sau.
Primary Secondary
North Central US South Central US
South Central US North Central US
East US West US
West US East US
US East 2 Central US
Central US US East 2
North Europe West Europe
West Europe North Europe
South East Asia East Asia
East Asia South East Asia
East China North China
North China East China
Japan East Japan West
Japan West Japan East
Brazil South South Central US
Australia East Australia Southeast
Australia Southeast Australia East
India South India Central
India Central India South
US Gov Iowa US Gov Virginia
US Gov Virginia US Gov Iowa
Canada Central Canada East
Canada East Canada Central
UK West UK South
UK South UK West
Germany Central Germany Northeast
Germany Northeast Germany Central
West US 2 West Central US
West Central US West US 2

3. Chọn vào tab Backup và chọn những Workload cần cho việc backup.

 photo 3_zpsmuzdwxs1.png

 4. Bấm OK và tiến hành Download source Azure Backup Server, Vaults để đăng ký server và bản latest update cho Azure Backup Server.

 photo 4_zpskxiczh3r.png

5. Sau khi hoàn thành download. Copy chúng vào Windows Server 2012 và chuẩn bị tiến hành cài đặt và đăng ký Azure Backup Server. Extract Azure Backup Server và chọn Setup.exe.

6. Chọn Microsoft Azure Backup

 photo 5_zpsaoz2blol.png

7. Chọn Next và Check nếu được yêu cầu.

Ở đây Windows thiếu Net framework 3.5 và cần restart lại để tiếp tục việc cài đặt.

 photo 6_zpshnnzcwhx.png

8. Cấu hình password cho SQL Service của Azure Backup Server

 photo 7_zpsqkwnudnm.png

9. Tiến hành Install

 photo 8_zpsncpq4vio.png

10. Sau đó, popup yêu cầu cài đặt Microsoft Azure Recovery Services Agent sẽ hiện ra.

 photo 9_zpsuopqlyxt.png

11. Chọn Install và tiến hành đăng ký server với Vaults.

 photo 10_zpscvnl4u3z.png

12. Browse tới Vaults mà lúc đầu đã Download từ Azure xuống. Vaults có hiệu lực 2 ngày. Sau 2 ngày có thể truy nhập vào portal Azure và download lại.

 photo 11_zpsnv2qy8pg.png

13. Chọn Generate Passphrase hoặc có thể nhập theo ý thức. Browse tới nơi lưu Passphrase.

Passphrase này rất quan trọng. Bạn cần phải giữ thật kỹ. Sau này sẽ có một số tính năng yêu cầu xác thực bằng Passphrase.

 photo 12_zpsbiisylkx.png

14. Bấm Next để hoàn thành việc cài đặt MARS agent và tiếp tục cài đặt Azure Backup Server.

 photo 13_zps5lmlazk1.png

15. Hoàn thành việc cài đặt Azure Backup Server trên Windows Server 2012.

 photo 14_zpsf0fn9bh2.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s