Restore data from Disk and from Cloud

Vào tab Recovery, để tiến hành việc Restore dữ liệu từ Disk và Cloud.

 photo Capture_zpseipwpppd.png

I. Restore from Disk

1. Restore Files and Folders from Disk

1. Chọn thời điểm backup (ngày và giờ) và các recovery time.

 photo Capture_zpshfewqrxf.png

2. Sau khi chọn Recovery time, tab Path sẽ hiện ra các files vào thời gian Recovery times tương ứng. Có thể truy nhập vào các thư mục con để restore.

 photo Capture_zpsvwqimqhh.png

3. Chuột phải vào files hoặc folders muốn restore. Chọn Recover. Cửa sổ Recovery Wizzard xuất hiện.

 photo Capture_zpsf5bicqcc.png

4. Chọn Next.

 • Recover to the original location: Restore lại nơi ban đầu của dữ liệu khi backup
 • Recover to an alternate location: Restore đến các nơi khác của các máy đã cài đặt agent.

 photo Capture_zpsnoijqxlt.png

Nếu chọn Recover to an alternate location, phải chọn máy và nơi bạn muốn restore dữ liệu -> OK

 photo Capture_zpsknrr50vc.png

5. Chọn hành vi cho bản copy khi Restore.

 • Create copy: Tạo ra 1 bản copy cho dữ liệu Restore, mặc cho dữ liệu chính còn hay không.
 • Skip: Bỏ qua các bản dữ liệu bị trùng lấp khi Restore.
 • Overwrite: Ghi đè lên các bản dữ liệu cũ khi Restore.
 • Apply security settings of the destination computer: Sau khi dữ liệu được restore và sẽ nhận được policy từ máy đích.
 • Apply security settings of the recovery point version: Dữ liệu sẽ nhận được policy của thư mục backup tuỳ theo thời điểm của recovery point.

 photo Capture_zpst7kcom2d.png

6. Chọn Recover để bắt đầu quá trình Restore Files and Folders from Disk

 photo Capture_zpsymfo96xi.png

7. Quá trình Recover hoàn thành.

 photo Capture_zps05e8hbtd.png

8. Kết quả Recovery from Disk.

 photo Capture_zpsiph2hry7.png

2. Restore SQL Database from Disk

1. Chọn tab Recovery -> chọn máy chứa Database -> chọn Database muốn restore

 photo Capture_zpsr17tdmxu.png

2. Popup Recovery Wizzard hiện ra -> Next

 photo Capture_zpswuvdsn1g.png

3. Chọn kiểu recovery:

 • Recover to orginal instance of SQL Server: restore database về instance cũ và hoạt động bình thường ngay sau khi hoàn thành restore.
 • Recover to any instance of SQL Server: restore database đến các instance khác và hoạt động bình thường ngay sau khi hoàn thành restore.
 • Copy to a network folder: restore database dưới dạng file mdf + ldf đến các thư mục của các agents.

 photo Capture_zps8sbvg8f1.png

4. Chọn trạng thái database sau khi restore.

 • Leave database operational: Sau khi restore database sẽ hoạt động ngay lập tức.
 • Leave database non-operational but able to restore additional transaction logs: restore database kèm theo transaction logs.

 photo Capture_zpsbkegryjm.png

5. Nếu sử dụng Throttling để điều chỉnh bandwidth cho quá trình backup hoặc restore thì chọn Modify -> Next.

 photo Capture_zps3zd9oll6.png

6. Chọn Recover để bắt đầu quá trình Restore Database.

 photo Capture_zps2brtcod7.png

7. Quá trình Restore Database hoàn thành.

 photo Capture_zpshfqwxmyg.png

II. Restore from Cloud

1. Restore Files and Folders from Cloud

1. Chọn Recovery time Online -> Chuột phải vào item muốn restore -> Recover.

 photo Capture_zpsovgegmaf.png

2. Popup Recovery Wizzard hiện ra.

 photo Capture_zpsaxhen24q.png

3. Chọn nơi lưu cho dữ liệu cần restore. Restore đến nơi cũ hoặc nơi mới.

 photo Capture_zps9ac0znvk.png

4. Chọn hành vi Restore dữ liệu.

 photo Capture_zps9jz3toqj.png

5. Chọn Recover để tiến hành việc restore dữ liệu.

 photo Capture_zpsk8woeqkp.png

6. Quá trình Restore dữ liệu từ Cloud sẽ tiến hành qua 2 bước:

 • Bước 1: Restore dữ liệu đến Staging Location đã được cài đặt khi Cấu hình Azure Backup Server.

 photo Capture_zps4wrfjecj.png

 • Bước 2: Restore dữ liệu từ Staging Location đến nơi đã chọn.

7. Có thể vào tab Monitor -> All job -> Completed để xem quá trình Restore dữ liệu từ Cloud trải qua 2 bước.

 photo Capture_zpscvosjf7m.png

8. Quá trình Restore dữ liệu từ Cloud hoàn thành.

Kết quả khi bạn chọn hành vi restore là Create copy.

 photo Capture_zpslqawxhct.png

2. Restore SQL Database from Cloud

1. Vào tab Recovery -> chọn Recovey time Online -> Chuột phải vào Database muốn restore -> Recover.

 photo Capture_zpsb0cji5ci.png

2. Chọn Next

 photo Capture_zpsce5k7h4r.png

3. Chọn kiểu Recovery

 photo Capture_zpsrno1xg6l.png

4. Định danh nơi Restore Database

 photo Capture_zpsq1gac1ry.png

5. Quá trình Recovery Online xảy ra 2 bước.

 photo Capture_zpsvj5dsytl.png

6. Quá trình Recovery Online hoàn thành. Kiểu Recovery là Copy to a network folder nên sẽ xuất hiện 2 file mdf + ldf.

 photo Capture_zps4g85s9xf.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s