Add external DPM

Bạn có thể recover dữ liệu của bạn từ bất kỳ Azure Backup Server nào, miễn sao các Azure Backup Server đăng ký chung 1 vault.

Tính năng này có thể giúp bạn khôi phục lại các dữ liệu khi Azure Backup Server chính gặp sự cố như: thảm hoạ, vấn đề vềnguồn hoặc thảm hoạ con người. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng tính năng Add external DPM.

1. Chọn tab Recovery -> Add external DPM

 photo 1_zps4dwokpry.png

2. Download Vault từ portal Azure có liên quan tới Azure Backup Server cũ.

  • Vault Credential: Vault từ Azure portal.
  • DPM Server: chọn tên DPM server cũ.
  • Encryption Passphrase: Passphrase của DPM cũ.

 photo 2_zpstqhjyezj.png

3. OK

 photo 3_zps4z6n78gg.png

4. Quá trình Add external DPM hoàn tất.

 photo 4_zpsbzwbn9f0.png

5. Sau khi add external DPM thành công, cửa sổ sẽ hiện ra External DPM Online Data, browse tới nơi bạn cần recovery.

 photo 5_zpst5oszmyw.png

6. Chuột phải vào item cần restore -> Recover

 photo 6_zps0mvwa9cc.png

7. Bảng thông báo Recovery Wizzard sẽ hiện ra và thực hiện các thao tác Recovery như bình thường.

8. Quá trình Recovery hoàn thành.

 photo 8_zpsfx7ycufm.png

9. Sau khi hoàn thành quá trình Recovery, có thể Clear external DPM bằng cách chọn tab Recovery -> Clear External DPM.

 photo 7_zpsnaoyypq5.png

10. Kết quả quá trình Recovery thông qua external DPM.

 photo 9_zpsf7p5vtke.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s