Backup SQL Cluster and VMware Servers

I. SQL Cluster

Với Azure Backup, bạn có thể đưa mọi thứ ở các máy trong Cluster lên Azure bao gồm: files, database, …

1. Backup SQL Cluster

1. Cài đặt agent cho các node trong cluster.

 photo 1_zpsgl4fbn9u.png

2. Sau khi cài đặt agent hoàn tất, tiến hành tạo các Protection group như bình thường. Ở đây Azure Backup Server sẽ detach được Computer name của Cluster, cho phép bạn backup được các thứ trong Computer này.

 photo 2_zpsvba7jwqm.png

3. Sau khi tạo Protection group, quá trình Consistency check và Replica sẽ diễn ra.

 photo 3_zpskgplhzfg.png

4. Tạo Protection group hoàn tất.

 photo 4_zpsysh8axis.png

5. Quá trình Backup lên Cloud hoàn tất.

 photo 7_zpsydirpje9.png

2. Recovery SQL Cluster

1. Chọn tab Recovery -> chọn Recovery point phù hợp cho quá trình restore.

 photo 5_zpsxtrknzrz.png

2. Tiến hành restore database DemoFCI. Quá trình restore như bình thường.

Ở đây recovery type có 2 dạng:

 • Recover về nơi cũ (Cluster cũ)
 • Recover tới một Cluster khác. Nếu chọn option này, bạn cần thêm 1 bước để xác định cluster mới bạn cần restore như hình dưới.

 photo 6_zpshczzlnux.png

3. Quá trình recovery sẽ diễn ra giống như trước.

II. VMware VMs

Microsoft Azure Backup Server tính tới hiện nay chỉ hổ trợ backup cho SQL Server. Còn các workload khác như Oracle, Sybase vẫn chưa được hổ trợ, nên để thay thế sự bất tiện đó. Ta có thể tiến hành backup cả VMs lên Azure.

Trong bài viết này, mình protect VMware VMs bằng cách disable secure communication đến VMware server. Nếu đảm bảo an toàn và bảo mật, trước khi tiến hành backup các bạn có thể create secure connection to VMware server để đảm bảo Azure Backup Server có thể connect tới VMware server.

1. Backup VMware VMs

1. Disable secure communication protocol on DPM server bằng cách tạo 1 registry key để vô hiệu hoá nó. Cách tạo như sau:

 • Copy đoạn mã sau vào file .txt.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\VMWare]
“IgnoreCertificateValidation”=dword:00000001

 • Save nó với tên DisableSecureAuthentication.reg và lưu nó trên DPM server.
 • Double-click để tiến hành chạy nó

2. Chọn tab Management -> Manage VMware -> Add. 

 • Name: tên của crenditial.
 • Description: mô tả crenditial cho bạn dễ nhận biết.
 • User name: username account root vmware.
 • Password: password của user vmware.

 photo 1_zps7w8vqgbb.png

3. Trong tab Management -> chọn Add -> VMware Servers -> Nhập địa chỉ hoặc server name của vcenter và chọn Credential lúc nãy đã cấu hình.

 photo 2_zpskdkfkdae.png

 photo 3_zpszdhgf544.png

4. Chọn Add

 photo 4_zpsmcnr4z7r.png

5. Chọn Next

 photo 5_zpszjgrwvdc.png

6. Chọn Add -> Quá trình tạo agent cho VMware server hoàn tất.

 photo 6_zpsyspwjtl1.png

7. Tạo Protection group tiến hành backup VMs

 photo 7_zpspvh1cdwv.png

8. Sau khi tạo Protection group, quá trình Consistency check và Replica sẽ diễn ra.

 photo 8_zpscz4ocdit.png

9. Truy nhập vào Vault -> Backup items để kiểm tra quá trình backup lên Cloud thành công chưa.

 photo 20_zpsdt4kvjlg.png

2. Recovery VMs

1. Chọn tab Recovery -> chọn Recovery point phù hợp và tiến hành Recover.

 photo 9_zpsskwdzlur.png

2. Chọn Next

 photo 10_zpsugdfilqw.png

3. Có thể cấu hình Throttling, SAN Recovery, Notification via email tuỳ theo ý thích -> Next

 photo 11_zpsbalg9mfe.png

4. Ở đây có 2 mode Recovery Type:

 • Recover to original instance: bạn sẽ không cần làm chọn thêm Option nào nữa, dữ liệu sẽ được trả về host cũ ban đầu.
 • Recover as virtual machine on any host: bạn có thể recover đến bất kì host nào đã cài agent dưới dạng VMs. Bạn cần cung cấp thêm 1 số thông tin như: Esxi host, Resource pool, Folder và Path.

 photo 12_zpsht9nz7dh.png

 photo 13_zpsethdvh07.png

5. Chọn Recover để tiến hành quá trình Recover

 photo 14_zpsoe5h5woo.png

6. Quá trình Recovery ở disk đang diễn ra.

 photo 15_zpszcgvtyyr.png

7. Quá trình Recovery ở disk hoàn tất.

 photo 16_zpsqfbpdiqd.png

8. Tiến hành kiểm tra quá trình Recovery as virtual machine on any host.

 photo 17_zpsdgqg8lxx.png

 photo 18_zps9egqetnz.png

 photo 19_zpsrmqqrvap.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s